Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743 Khối Phụng Vụ

Ban Quản Lễ:

Ông Chu Quang Anh Dũng:  613-725-3907


Thừa Tác Viên Cho Rước Lễ

Ông Nguyễn Kim:  613-723-7083


Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa

Bà Nguyễn Kim Oanh:  613-521-2974


Ban Giúp Lễ (Ban Lễ Sinh)