Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính  11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663-5743
“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi”