Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Giáo Lý Hôn NhânHằng năm sẽ có 1 khóa dựa theo nhu cầu của giáo xứ:

Lưu ý:  Các tham dự viên cần đăng ký 6 tháng trước khi chuẩn bị thành hôn.