Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Giáo Lý Tân Tòng


Hằng năm Giáo xứ sẽ tổ chức khóa học tùy theo nhu cầu.

Chương trình từ đầu tháng 9 đến lễ Phục Sinh.

Giờ học từ 7:45 đến 9 giờ tối, mỗi thứ Năm (hoặc thứ Sáu).

Xin liên lạc với Cha Xứ.